הסכם שימוש באתר ובשירות הגיבוי שלי
הסכם שימוש
ברוכים הבאים לשירות "הגיבוי שלי" עלות השירות הינה 9.90 ש"ח כולל מע"מ לחודש. השירות הנו בכפוף לתנאי השימוש המצויים בהסכם זה. התחברות לשירות מהווה הסכמת המשתמש לתנאי שימוש אלה.
תנאי שימוש
1. "הגיבוי שלי" הוא שירות המסופק ע"י חברת ואיוסופט בע"מ (להלן "החברה" או "ואיוסופט") ובאמצעות רשת הוט מובייל דרך אתר הוט מובייל ו/או באמצעות אפליקציה (להלן: "השירות").
מדריך למשתמש
2. מדריך מפורט למשתמש מצורף לתנאי שירות אלו ובו מפורטות בין היתר הוראות הפעלת השירות.
תיאור השירות
3. השירות מיועד לאפשר ללקוח המשתמש (להלן-"הלקוח" או "המשתמש") לגבות על גבי שרת אינטרנטי נתוני אלפון / יומן פגישות שבמכשירו וכן תמונות וקטעי וידאו שצולמו באמצעות מכשיר ההוט מובייל בלבד, בדגמים התומכים ביכולות אלה ועד לנפח כולל של 100GB. השירות אינו ניתן ביחס למכשירים שאינם כוללים כרטיס sim. נתונים שגובו כאמור ניתן יהיה לשחזר למכשיר מהשרת.
כמו כן, השירות מאפשר ניהול הגיבוי על ידי הלקוח באמצעות גישה לאתר השירות באינטרנט (להלן-"האתר" או "אתר השירות") .
4. על מנת להשתמש בשירות על הלקוח להיות בעל מכשיר הוט מובייל הכולל כרטיס sim, המחובר לשירותי הטלפון ושירותי העברת הנתונים של הוט מובייל, ולצורך גישה לאתר השירות – על הלקוח להיות בעל חיבור לרשת האינטרנט.
5. השירות ניתן ע"י חברת ואיוסופט ובאחריותה המלאה. חברת הוט מובייל לא תהא אחראית בשום דרך על טיב השירות, מהירות השירות או כל מאפיין אחר של השירות לרבות קבצי הגיבוי. כמו כן, לא תהא חברת הוט מובייל אחראית בכל הקשור לתפקוד רשת האינטרנט של הלקוח.
6. השירות מיועד לצרכים אישיים ופרטיים של הלקוח ולא לצרכים מסחריים. הלקוח אינו מורשה למכור שירות זה או לעשות בו עסקה.
7. השירות ניתן על בסיס חודשי, והוט מובייל ו/או ואיוסופט רשאיות להפסיקו בכל עת, בהודעה מראש ללקוח.
8. בעת ניתוק המשתמש מהשירות ו/או בהעברת בעלות ו/או בעת ביטול השירות, יימחק כל המידע הקיים בשירות ולא יהיה זמין יותר למשתמש.
מכשירים
9. השירות כפוף ליכולות דגמי המכשירים המסוגלים לתמוך בשירות. לפרטים בדבר מכשירים תומכים ניתן לפנות למוקד שירות לקוחות בהוט מובייל.
זמינות ואחריות
10. השירות מסופק כמות שהוא – AS IS – ואינו מיועד לשימוש מסחרי או עסקי אלא לשימוש פרטי, רגיל וסביר, לצרכיו האישיים של הלקוח.
דמי השימוש
11. עלות השירות הינה 9.90 ש"ח (כולל מע"מ) למכשיר, בתשלום חודשי קבוע, שאינו תלוי במספר ימי החיבור לשירות באותו חודש. התשלום לשירות ייגבה החל ממועד הרישום לשירות. עלות השירות תיגבה במסגרת החשבון החודשי של הלקוח בהוט מובייל. עלות השירות עשויה להתעדכן מעת לעת בהתאם למחירון הוט מובייל.
12. הלקוח רשאי להתנתק מהשירות בפניה למוקד שירות הלקוחות של הוט מובייל ובהתאם לנהליו. מובהר בזאת, כי אספקת השירות, על העלויות הכרוכות בכך, תימשך גם במקרים בהם המכשיר אינו בשימוש (אבד, נגנב וכיו"ב), וזאת עד להודעה מאת הלקוח בה יבקש את הפסקת השירות כאמור לעיל.
שירות לקוחות
13. במקרים של תקלות ניתן לפנות למוקד הוט מובייל בטלפון 053* שיחת חינם מכל מכשיר HOT mobile, בטלפון 053-5003000 ממכשיר אחר או בשיחת חינם לטלפון 1-800-800-053.
גישה ושימוש בשירות
13. הגישה והשימוש באתר ובשירות כפופים לתנאים המפורטים לעיל ולהלן. השימוש באתר ובשירות מהווה הסכמה לתנאים אלה. הגישה והשימוש באתר ובשירות כפופים גם לתנאים הנוספים שסוכמו בכתב בין הלקוח לבין הוט מובייל תקשורת בע"מ ("הוט מובייל") ו/או ואיוסופט בע"מ ("ואיוסופט").
14. במסגרת הרישום לשירות, קיבלת סיסמה, אשר תשמש אותך בקבלת השירות, יחד עם מספר הטלפון של מכשיר ההוט מובייל של הלקוח. הלקוח בלבד יהיה אחראי ביחס למידע אשר יימסר לו באמצעי זה, לרבות לשמירתו ולשימוש בו, ולעניין זה יחולו בשינויים המחוייבים יתר ההוראות והתנאים המפורטים בתנאים אלה.
15. בכפוף לתנאים המפורטים מטה ולתנאים הנוספים כנזכר לעיל, ניתנת בזה ללקוח רשות שימוש בשירות לרשות כניסה לאתר. רשות הכניסה בכל כניסה וכניסה לאתר מותנית בהקשת מספר ההוט מובייל של הלקוח וסיסמה ובמילוי נהלי הכניסה נוספים, כפי שייקבעו מעת לעת על ידי הוט מובייל ו/או ואיוסופט. המשתמש יהא אחראי לבדו בכל הקשור לאפשרות הגישה לאתר, ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל יהא אחראי לבדו ועל חשבונו בכל הנוגע להיתרים ולרשיונות, לחומרה, לתוכנות, לתשתית התקשורת ולהתקשרות עם ספקי שירותי התקשורת - על מנת להגיע אל האתר. הוט מובייל וואיוסופט לא תהיינה אחראיות בשום צורה שהיא לאפשרויות הגישה של המשתמש עד לאתר. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, המשתמש ישא לבדו בכל ההוצאות הנדרשות לשם קבלת אפשרות הגישה עד לאתר, לרבות התשלומים הנדרשים מצד ספקי בזק אחרים לשם שהייה ברשת האינטרנט.
רשות הכניסה ניתנת אך ורק לחלקים באתר הנוגעים לשירות או למידע אחר, שהוט מובייל ו/או ואיוסופט החליטו ליתן למשתמש גישה אליו. המשתמש לא ייכנס לכל חלק באתר או בכל מערכת ממוחשבת אחרת הקשורה להוט מובייל ו/או ואיוסופט ללא הרשאה מפורשת ובכתב מהוט מובייל. המשתמש, בהשתמשו באתר וביישומיו לרבות בקבלו ובשמרו מידע, לא יתערב בפעולות של המערכות הנוגעות לאתר או לשירותים ולא יפריע לפעילותן התקינה. הוט מובייל וואיוסופט שומרות לעצמן את הזכות למנוע את כניסת המשתמש לאתר, בין באופן זמני ובין לזמן ממושך, אם לדעתן, התעורר חשש לכניסה בלתי מורשית לאתר באמצעות הציוד הממוחשב של המשתמש, או כניסה בלתי מורשית אחרת ביחס למידע הנוגע למשתמש.
16. זכויות הקניין הרוחני הנוגעות לאתר, לרבות לתוכנו, לדמויות, למפות ולעיצוב הגרפיים וליישומים הכלולים בו, הינן של הוט מובייל ו/או של ואיוסופט ו/או של מי שנתן להן רשות בהם. הרשות להשתמש באתר ולקבל גישה אליו הינה אישית ומיועדת לצרכים אישיים בלבד ולא מסחריים. אינך רשאי: לעשות כל שינוי בתוכנו של האתר, לפרסמו, להעבירו, לשכפלו, להפיצו בכל דרך שהיא, להעתיק תוכנו לאתר אינטרנט אחר או לשלבו בכל דרך שהיא באתר אינטרנט אחר או בפרסום אחר, או ליצור אליו קישוריות (link) מאתר אחר, לעשות שימוש בתוכנה או ביישום הכלולים באתר, אם לא הועמדו במפורש לשימוש המשתמש, ואם הועמדו לרשות המשתמש, לעשות בהם שימוש שלא למטרות או לייעוד שנקבעו על ידי הוט מובייל וואיוסופט ליישומים השלובים באתר.
17. אף על פי שהוט מובייל וואיוסופט נוקטות באמצעים שונים לאבטחת המידע אשר נמסר על ידי המשתמש במסגרת שירותי האתר, הוט מובייל וואיוסופט אינן אחראיות ואינן מבטיחות כי גוף בלתי מורשה לא ישיג גישה למידע ו/או ישים ידו על מידע זה, והמשתמש נוטל על עצמו מלוא הסיכונים הנוגעים לכך ולמערכות המחשב של המשתמש והמידע האגור בהם, שלהם קישור עקיף או ישיר לשירותים.
18. הלקוח נדרש שלא לשגר לאתר או באמצעותו ו/או באמצעות השירות כל מידע שתוכנו מאיים, נגוע בלשון הרע או בדיבה, גס או פוגע בבטחון המדינה ו/או נוגע לפעילות בלתי חוקית ו/או אסור על פי תקנת הציבור או על פי כל דין אחר, או היכול ליצור עילה לתביעה פלילית או אזרחית, או כל מידע שהמשתמש אינו רשאי לשגרו או לקבלו. בנוסף, אינו רשאי להשתמש באתר באופן העלול להזיק, לשתק, לגרום עומס יתר או לפגוע באתר, ברשתות תקשורת ובציוד תקשורת כלשהו, או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו ולהנאה שלו מהאתר. כמו כן, הלקוח נדרש שלא לשגר ושלא לקדם באמצעות האתר כל מידע שהינו בגדר "דואר זבל", מכתבי שרשרת, "תוכנות פירמידה" או כל מידע מסוג דומה.
מובהר בזאת למשתמש, כי למרות שהוט מובייל וואיוסופט אינן אחראיות לתוכן המידע המועבר מהאתר או באמצעותו, הן רשאיות אך לא חייבות במקרה שמתעורר חשד לשימוש בלתי מורשה באתר: לבחון את תוכן המידע לרבות באמצעות גישה אליו, לסלק כל מידע שהועבר ונאגר אצלן בניגוד לתנאים אלה, ו/או להפסיק את שימושו של המשתמש האחראי לשיגורו של המידע בשירותים על כל נדבכיהם ויישומיהם.
19. הוט מובייל וואיוסופט אינן אחראיות לכל מידע שיגיע אל המשתמש על ידי גורם חיצוני באמצעות האתר או יישומיו, והמשתמש נדרש לנקוט בזהירות הנדרשת בקבלו כל מידע שיועבר אליו במסגרת זאת. הוט מובייל וואיוסופט אף אינן מתחייבות, כי מידע זה הועבר בשלמותו ובאופן תקין לגמרי, כמפורט גם להלן.
20. על מנת לקבל רשות כניסה לאתר וליהנות משירותיו מקבל כל משתמש סיסמה. המשתמש יהא אחראי לשמירת סודיות הסיסמה, והוא לא ימסור אותה לאחר, פרט לגורם המוסמך על-ידיו. הלקוח נדרש לדווח באופן מיידי להוט מובייל כל אימת שהינו מבחין או חושד, כי נעשה שימוש בלתי מאושר בסיסמה או בפרטים אחרים שנמסרו לצורך שימושך באתר. הוט מובייל וואיוסופט לא תהיינה אחראיות לכל תוצאה או נזק שינבעו או יהיו קשורים לכניסה בלתי מורשית לאתר או לחשיפת הסיסמה או כל מידע אחר בקשר למתן השירות. לעומת זאת, הלקוח מתחייב לשאת באחריות לנזק שייגרם להוט מובייל ו/או לואיוסופט או לכל גורם אחר בעקבות שימוש של אדם אחר בסיסמה שלו או בפרטים אחרים שנמסרו על ידיו לצורך כניסה לאתר ושימוש בו. הלקוח אינו רשאי להשתמש בסיסמה או בפרטים מזהים אחרים של כל אדם אחר בכל זמן שהוא ללא רשותו של אותו אדם. הוט מובייל וואיוסופט רשאיות מדי פעם בפעם לדרוש מהמשתמש להחליף את פרטי הזיהוי לרבות הסיסמה, לפי שיקול דעתן.
21. הוט מובייל וואיוסופט שומרות לעצמן את הזכות לעצב כרצונן את האתר, להוסיף יישומים לאתר, לגרוע יישומים ו/או שירותים, לשנותם או להפסיקם כליל, ולערוך באתר כל שינוי אחר לפי שיקול דעתן, והכל ללא צורך בהודעה מוקדמת. הלקוח אחראי לדאוג לעיין באופן שוטף בתנאי השירותים ביחס לאתרי האינטרנט של הוט מובייל ו/או ואיוסופט, והמשך השימוש שלך באתר מהווה את הסכמתו לתנאים אלה, כפי שיהיו מעת לעת.
הפסקת השירות
22. הוט מובייל ו/או ואיוסופט רשאיות לפי שיקול דעתן וללא צורך בהודעה מוקדמת להפסיק שימושו של המשתמש באתר ובשירות, לרבות ביטול שם המשתמש, סיסמתו ואתרו האישי, אם קיים, ולהסיר את המידע המאוחסן באתר או אצלן, בין היתר אם לדעתן: (1) המשתמש פעל בניגוד לתנאי השימוש; (2) המשתמש הפר הסכם אחר שלו עם הוט מובייל ו/או ואיוסופט; (3) הופסקו שירותי ההוט מובייל למשתמש. אין באמור לעיל כדי לגרוע מכל סעד או זכות העומדים להוט מובייל ו/או לואיוסופט על פי חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א - 1970.
אחריות, נזקים ותנאים כלליים
23. יובהר מעל לכל ספק, כי הוט מובייל וואיוסופט לא תישאנה בכל אחריות לכל הפסד ו/או נזק ישיר או עקיף, אם ייגרם ללקוח או לצד ג' כלשהו בכל הקשור ו/או הנוגע לאי מתן רשות כניסה לאתר, לשיבושה, לתקלות , ניתוקים, הפסקות, נתונים בלתי מעודכנים או אבדן מידע, להסתמכות על המידע ו/או לאובדן מידע ו/או הנוגע לאי זמינותו של האתר או השירות ו/או לאי התאמתם לצרכי המשתמש ו/או הנוגע לכל עניין אחר בקשר עם רשות הכניסה לאתר. בכל מקרה הסעדים של המשתמש בגין האמור (אם וככל שיהיה זכאי לסעדים) לא יעלו על השבת דמי השימוש אותם שילם עבור השירות.
24. למשתמש ידוע, כי ברשת האינטרנט, כמו גם בהעברת נתונים באלחוט, צפויים תקלות שיבושים והפרעות, ולפיכך מובהר, בנוסף, כי הוט מובייל וואיוסופט אינן מבטיחות כי האתר על כל נדבכיו ושירותיו יהיו זמינים בכל עת, או כי השימוש בהם יהא בלתי מופרע, או כי היישומים השלובים באתר יפעלו ללא דופי. הוט מובייל והחברה אינן מציגות כל מצג לגבי איכותו או תקינותו של השירות.
25. המשתמש ישפה את הוט מובייל וואיוסופט ו/או מי מטעמן בגין כל נזק, הפסד או הוצאה, לרבות הוצאות טיפול שלהם בתביעה או בדרישה בנדון, הנובעת משימושו של המשתמש באתר בשירותיו וביישומיו, ובין היתר בנוגע לתוכן המידע ששיגר באמצעותו, להפרת פרטיות או לחשיפת מידע שהושג בעקבות כניסה בלתי מורשית.
26. הדין שיחול על תנאי השימוש באתר ובשירות יהיה דין מדינת ישראל, וסמכות השיפוט הבלעדית בנוגע לכל סכסוך בעניין השימוש באתר, בשירות ובתנאי השימוש תהיה רק לבתי המשפט בתל אביב - יפו, אולם אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של הוט מובייל לבקש סעד בבית משפט המצוי מחוץ למדינת ישראל, על מנת לזכות בצווי עשה או צווי מניעה או צו אחר על מנת לאכוף את זכויותיה.
27. גירסה מודפסת של תנאים אלה ושל כל הודעה שניתנה על ידי הוט מובייל או ואיוסופט או על ידי המשתמש באמצעות האתר או השירות באופן אלקטרוני תהיה קבילה בהליכים שיפוטיים או מנהליים הקשורים לתנאים אלה באותה מידה ובכפוף לאותם תנאים כמו מסמכים ורשומות אחרים שנוצרו ונשמרו במקור בצורה מודפסת.
28. המשתמש מצהיר כי: (1) הינו לפחות בן 18 וכשר לזכויות וחובות; (2) כל המידע שמספק המשתמש הנו נכון ומדויק; (3) הוא מסכים למלא אחר כלל חובותיו והתחייבויותיו כמפורט בתנאים אלה ובתנאים הנוספים כנזכר לעיל.
29. אם וככל שהמשתמש הינו נציג של תאגיד, המשתמש מצהיר בזה כי: (1) הוא מהווה נציגו המוסמך של התאגיד בכל הקשור והנוגע להסכם זה ולשימוש באתר ולכל הנובע מאלה; (2) הוא מוסמך לחייב את התאגיד בהסכם ביחס לכל התנאים המפורטים כאן; (3) המשתמש הביא את התנאים הנ"ל לידיעת התאגיד.
תקופת השירות
30. השירות יסופק כל עוד לא הודיעו החברה או הוט מובייל על סיומו או כל עוד לא נותק הלקוח בעקבות בקשתו להתנתק מהשירות . על מנת לנתק את השירות על המשתמש לפנות למוקד השירות 053* או באמצעות האתר בו הוא נרשם.
תנאים
31. הוט מובייל רשאית לשנות תנאים אלה אף בלא שתהא עליה החובה להודיע למשתמש ומחובתו של המשתמש לעיין בתנאים אלו מעת לעת.
הסכמה
32. השימוש באתר ובשירות מותנה בהסכמה לתנאים אלו. אם תנאים אלו אינם מקובלים על המשתמש הינו מתבקש שלא לעשות שימוש בשירות. שימוש בשירות מהווה קיבול לאמור בתנאים אלה.